آزمون نهایی Connect 3A

این آزمون مختص به دانش آموزان دوره Connect 3A میباشد.