آزمون نهایی Connect 3B

این آزمون مختص به دانش آموزان دوره Connect 3B میباشد.