آزمون نهایی Speaknow 1B

این آزمون مختص به دانش آموزان دوره Speaknow 1B میباشد.