آزمون نهایی Speaknow 1D

این آزمون مختص به دانش آموزان دوره Speaknow 1D میباشد.