آزمون نهایی Speaknow 3D

این آزمون مختص به دانش آموزان دوره Speaknow 3D میباشد.