آزمون نهایی Speaknow 4D

این آزمون مختص به دانش آموزان دوره Speaknow 4D میباشد.