آزمون نهایی Touchstone 1C,D

این آزمون مختص به دانش آموزان دوره Touchstone 1D میباشد.