آزمون نهایی Touchstone 2A,B

این آزمون مختص به دانش آموزان دوره Touchstone 2B میباشد.